Antonio Garcia Delgado

Release History

Name Publisher Year Type Availability
Avanti MIA
Baron Rojo MIA
Bi-Laser MIA
Bombas [2] MIA
Bombero MIA
Captron MIA
Carnivora MIA
Cassette MIA
Chino MIA
Chistes MIA
Cras-Crash Grupo Editorial SYGRAN S.A. 1987 Original release (O) Available
Cubiletes MIA
Domino MIA
El Cofre MIA
El Puente MIA
Factory MIA
Foton MIA
Franky MIA
Johnny MIA
Lemans MIA
Liner MIA
Lluvia MIA
Magic-Car MIA
Mensajero MIA
Ovni MIA
Paraca MIA
Pelota MIA
Peras MIA
Positron MIA
Pulmones MIA
Signos MIA
Super-Gun MIA
Tragon MIA
Voyager MIA